Strona Główna

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się innowacyjną metodą usuwania roztoczy z materaców i łóżek u osób, które mają problem z alergią na roztocza.

 

Dlaczego to robimy?

Świadomość problemu roztoczy w społeczeństwie jest bardzo niska a liczby są zatrważające: bli­sko 50% Pola­ków ma dodatni wynik aler­gicz­nych testów skór­nych na powszech­nie wystę­pu­jące aler­geny (głów­nie na roz­to­cza, trawy, brzozę) *

Tak więc postawiliśmy na  edukacje i współprace z lekarzami alergologami i pulmunologami. Poprzez udział w konferencjach naukowych chcemy zwrócić uwagę środowiska lekarskiego na problem obecności roztoczy w materacach. Poprzez czyszczenie materacy i łóżek naszych klientów chcemy pomóc im w codziennej walce o zdrowie i lepszą jakość życia naszych dzieci.

 

Komu chcemy pomóc?

– dzieci i dorośli u których stwierdzona jest alergia na roztocza

– dzieci i dorośli z astmą oskrzelową lub z podejrzeniem wystąpienia astmy oskrzelowej

– osoby, które cenią sobie czystość i komfort zdrowego snu

 

*  Dane epidemiologiczne pochodzą z dwóch źródeł:

1.  Z pro­gramu ECAP (Epi­de­mio­lo­gia Cho­rób Aler­gicz­nych w Pol­sce) z 2008 roku, obej­mu­ją­cego bli­sko 23.000 Pola­ków, z czego pra­wie jedna czwarta prze­szła szcze­gó­łowe bada­nia lekarskie

2.  Z wcze­śniej­szych badań w ramach pro­gramu PMSEAD (Polish Mul­ti­cen­tre Study of Epi­de­mio­logy of Aller­gic Dise­ases), które objęły ponad 16.000 pacjen­tów w latach 1998-1999.